Volg ons op
Reserveer
nl

Reserveer

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website https://tcartuyfel.be. De website wordt uitgebaat door An Porreye, ’t Cartuyfel, Clement Cartuyvelstraat 31-33, 3800 Sint-Truiden.

1. Doel van de privacyverklaring

We hechten veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website en gaat zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving. De Privacywet van 1992 verandert op 25 mei 2018 in Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van je persoonsgegevens door ’t Cartuyfel, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze verklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1 Gegevens die jij ons bezorgt

Wanneer je periodieke meldingen van ons wilt ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het formulier op onze website of het formulier dat wij je bezorgen via mail.

2.2 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op de site nog gemakkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgevens?

3.1 Gegevens die je ons bezorgt

De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier worden door ons gebruikt om nieuwsbrieven te bezorgen die je informeren over nieuws en acties en uitnodigen voor evenementen uit de streek

3.2 Cookies

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:
– functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend.
– Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website nog kunnen verbeteren.
Het is mogelijk om via de instellingen van jouw internetbrowser niet-functionele cookies te laten blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en / of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website biedt.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens worden indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten we een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van ’t Cartuyfel verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij.
’t Cartuyfel lblijft verantwoordelijk voor deze verwerking door derden. Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

5. Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn (zie deel 2 van de privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van de privacyverklaring).

6. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:
– Het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
– door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Toerisme Limburg in te trekken
– door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (deel 3 van de privacyverklaring)
– Een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
– Een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
– Een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
– Een verzoek tot algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens
– Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar
jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft)
– Een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die vermeld
worden in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je
ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend
onder de naam Privacycommissie). Je vindt de contactgegevens hier:
https://www.privacycommissie.be/nl/contact.

7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens

’t Cartuyfel doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgevingen en verzekeren op deze manier de bescherming van jouw rechten.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijkn na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed zouden kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via de standaard communicatiekanalen. Wanneer wij van plan zijn om persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor ze zijn verkregen, verstrekken wij voor die verdere verwerking, daarvoor alle relevante verdere informatie via onze gebruikelijke kanalen.

9. Contactgegevens ’t Cartuyfel

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: zie contactpagina.